Herren
velsigne deg og bevare deg

Herren velsigne deg og bevare deg! (4 Mos 6:24)

Å lyse velsigne over menigheten ble praktisert i det Gamle testamentet, hvor den første ypperstepresten, Aron ble pålagt å gjøre det. Også i nyere tid, blir Guds velsignelse lyst over menigheten i kirken.

Men hva er Guds velsignelse? I daglig tale sier vi gjerne at vi er velsignet med god helse. Det er virkelig noe å være takknemlig for, men hva skal man si hvis man er syk – er man ikke velsignet? Vi betrakter gjerne materielle goder som en velsignelse – og det er gode gaver som er gitt oss, men hva skal de si som ikke har noe i denne verden – er de ikke velsignet? 


(bilde: t-shirts.com)

Mange kristne i verden er selv i dag forfulgt og behandlet på en uverdig måte. Vi hører ofte om at de føler seg velsignet likevel. Hva burde de første kristne ha tenkt når de ble dømt som forbrytere og hudstrøket for å ha fortalt om Guds godhet? Det står i Apostlenes gjerninger 5 at de følte seg privilegerte da de ”…forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld.”

Oppslagsverk har flere ulike forklaringer for ordet velsigne:

En vanlig forståelse av ordet er ”…å be om guddommelig gunst over.”  Vi kan be Gud om å velsigne mennesker, en begivenhet – for eksempel et samvær, og Guds gaver. Jesus selv takket Gud og velsignet maten som skulle deles ut til de 5000+ som ble mettet ut i ødemarken. Det er en god idé å be Gud velsigne maten – noe de fleste kristne gjør med et takknemlig sinn.

Jesus, som Guds budbringer hadde Guds velsignelse over sin gjerning. Det ble lagt merke til, og da han red inn i Jerusalem, ropte folket: ”…Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!” Gud var med ham på en spesiell måte.

En annen betydning av ordet velsigne er ”å  beskytte fra det onde.” En kristen har lov til å regne med å være dekket av Guds nåde. Kong David sier i Salme 5: ”For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde.” Vi har behov for beskyttelse i en utsatt tilværelse, både fysisk, emosjonelt og mentalt, men kanskje mest av alt i vårt åndelige liv. Om vi skulle bli utsatt for ulykker, angrep eller overgrep, kan vi likevel føle oss velsignet, fordi vi har et løfte om at vi vil få styrke til å holde ut i prøvelsene. Ordet gir løfter om at… ”Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.” (2. Tess. 3:3)

Å bli velsignet er også å bli innviet til tjeneste gjennom en handling som utruster til en tjeneste. Apostelen Paulus skrev til menigheten i Efesus om å bli velsignet til innsats i Guds rike: ”…Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!  Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil.” (Efeserbrevet 1:2-4)

Patriarken Jakob velsignet Farao da han kom til Egypt. Det er interessant å merke at en enkel gudsfryktig person – en nomade fra ødemarken, hadde noe over seg som kunne formidles til verdens mektigste mann. Om vi føler oss ubetydelige, kan vi likevel ha noe å tilføre andre, når Guds velsignelse hviler over våre liv.

Da Israel ønsket seg en konge, valgte Gud Saul, som ifølge Bibelen var en ung og vakker mann. Han var et hode høyere enn alt folket, og var menneskelig sett et velegnet utgangspunkt for å bygge opp kongeverdigheten. Det som imidlertid hadde mest å bety var at Gud gav ham et annet hjerte. Det ble lagt merke til at han hadde Guds velsignelse over seg. Han ble salvet av Samuel og gitt de beste muligheter til selv å bli velsignet og bli til velsignelse i tjenesten.

Saul ble imidlertid egenrådig og handlet på tvers av Guds vilje. Han mistet velsignelsen, og det var etter hvert lite som fungerte. Han mistet både vurderingsevnen, respekt og sin mentale helse. Til slutt var hans mørke sinn fylt med mordtanker – noe han forsøkte å sette ut i livet mot en uskyldig ung mann. Gud måtte forkaste ham som konge og åndelig leder, og velsignelsen var borte.

Samuel salvet David til konge som Sauls etterfølger. Bibelen beskriver hvordan David ble velsignet og istandsatt til å bli til velsignelse: ”…Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden.” David var langt fra fullkommen, men han var en mann etter Guds hjerte, og hans liv og forfatterskap har vært til stor velsignelse og glede i mange århundre.

 Vi kan vite at vi er velsignet ved at vi er benådet, beskyttet og løftet opp til Guds nærhet når vi søker Hans vilje i livet, og opplever å bli rettferdiggjort og helliget gjennom troen på Jesus, Hans sønn. Guds velsignelse er ikke betinget av ytre forhold. Det er tvert imot ofte slik at de som har minst å glede seg over i livet som har et levende og sterkt forhold til Gud og hans velsignelser.

Hvis vi skulle føle at velsignelsen mangler i livet, skal vi vite at den er tilgjengelig når vi gir oss helt over til Gud i bønn og tilbedelse.