Hva vi tror på

Vi ønsker å stå tro til Bibelens Ord i den skiftende verden. Dette gjør at våre verdier kan betraktes som konservative.

Menigheten Apostolisk Tro er en del av The Apostolic Faith Church som har sitt hovedkvarter i Portland, Oregon, U.S.A. Vi søker alltid å rette oss etter Bibelens lære og de bibelske prinsipper som er blitt holdt fram i menigheten siden vekkelsen brøt ut i 1906.

Menigheten Apostolisk Tros virksomhet går ut på å stride for “den tro som en gang er overgitt til de hellige“. Da Herren utgjøt sin Ånd over verden i den store verdensvekkelsen i året 1906, var det for å føre de troende tilbake til den første pinsedag, så menigheten kunne stå fullt rede til å møte Jesus når Han kommer.

Det er avgjørende at vi har det fulle evangelium, og ingenting må være utelatt av evangeliets fundamentale sannheter. Derfor ser vi det som vår oppgave at ingen utglidning må skje fra de sannheter som kom fram ved Åndens utgytelse i begynnelsen av vekkelsen.

Du kan lese mer om de grunnleggende elementer i vår lære ved å trykke  i mosaikken nedenfor.

består av tre personer, som samtidig er ett: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Matteus 3:16-17; 1. Johannes brev 5:7. 

Les mer...

Guddommen -
Den treenige Gud

er å ha en sann sorg over synder som er begått, som igjen medfører at en fatter et annet sinn og tar avstand fra alt som Gud er imot.

Les mer...

Omvendelse

er en handling, utført av Gud som i sin nåde forbarmer seg over den som omvender seg, og tilgir de overtredelser av Guds vilje som er begått.  En står da innfor Gud som om en aldri har syndet.

Les mer...

Rettferdiggjørelse og gjenfødelse

er en opplevelse hvor Guds ved sin nåde og basert på innvielser, renser hjertet fra medfødt synd. Helliggjørelse kan oppleves av den som allerede er blitt et Guds barn gjennom rettferdiggjørelse, og er en spesifikk erfaring hvor en blir forenet med Kristus og blir helliget.

Les mer...

Helliggjørelse

Ved dåp i Den Hellige Ånd og ild, blir en fylde av Guds Ånd og kraft til å tjene gitt til den som er blitt helliget og som søker inntrengende om å motta det.

Les mer...

Den Hellige Ånds dåp

er en del av forsoningen, da mennesker fikk en mulighet til å bli forlikt med Gud gjennom Jesu død på korset.

Les mer...

Guddommelig helbredelse

Jesus vil komme tilbake for annen gang, slik han har sagt.

Les mer...

Jesu gjenkomst

I tidsrommet mellom brudens bortrykkelse og Kristi gjenkomst for å dømme verden, vil det være en tid med stor trengsel, som også omfatter det som kalles Jakobs trengselstid.

Les mer...

Trengselstiden

Jesus vil regjere på jorden i tusen år etter at han er kommet tilbake sammen med de tusenvis av hellige ved slutten av trengselstiden.

Les mer...

Tusenårsriket

Gud vil dømme alle som har levd i henhold til deres gjerninger.

Les mer...

Den Hvite Trones domstol

Guds Ord beskriver en ny jord og himmel som vil bli skapt for de rettferdige, og at dagens jord, som er preget av synd vil forsvinne etter at dommen har funnet sted.

Les mer...

En ny himmel og ny jord

Mennesket er skapt til evig liv. Både livet i herlighet sammen med Gud og fortapelsen borte fra Gud er ifølge Bibelen et evig tilholdssted.

Les mer...

Evig salighet og fortapelse

Bibelens lære er at ekteskap er et forhold mellom én mann og én kvinne som er bindende for resten av livet.

Les mer...

Ekteskapet

Bibelen formidler et klart budskap om at urett som er gjort må gjenopprettes så langt det er mulig. Det er nødvendig å ha en samvittighet som ikke skjuler noe uoppgjort, både overfor Gud og mennesker. Et slikt oppgjør omfatter å rette opp bedrageri, tyveri og ærekrenkelse, få orden på uoppgjort gjeld og bekjenne urett.

Les mer...

Erstatning

skjer ved at den som har omvendt seg fra synd og er blitt et Guds barn, blir døpt ved full neddykking i vann i ”Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn”.

Les mer...

Dåp

ble innstiftet av Jesus for at hans etterfølgere skulle ”…forkynne Herrens død, inntil han kommer”.

Les mer...

Nattverd

Jesus har sagt: ” Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter.

Les mer...

Vask av disiplenes føtter

Ja, hold fast påI alt som Gud krever av Sine barn.

Hold fast på alt

Guddommen
Den Treenige Gud
 • Guddommen – den Treenige Gud består av tre personer, som samtidig er ett: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Matteus 3:16-17; 1. Johannes brev 5:7.
 • De tre gjenkjennelige personligheter er atskilte som individuelle personer med ulike egenskaper, samtidig med at de er fullkommen forenet i en og samme person. Dette er et guddommelig mysterium, og må ikke forstås slik at det bare er tre ulike navn på samme person.
 • I Matteus 3:16 & 17 leser vi om hvordan de tre personer i Guddommen opptrer samtidig og samarbeider:Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.  Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag. Matteus 3:16 & 17.
 • Se også Matteus 28:19 – 20 og 2. Korintierbrev 13:13.
Omvendelse
 • Omvendelse er å ha en sann sorg over synder som er begått, som igjen medfører at en fatter et annet sinn og tar avstand fra alt som Gud er imot.
  …og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. 2. Krønikerbok 7:14Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. Jesaja 55:7

  Se også Matteus 4:17, Markus 1:15, Apostlenes gjerninger 3:19 og 20:21, og 2. korintierbrev 7:10.

Rettferdiggjørelse og gjenfødelse
 • Rettfergiggjørelse og gjenfødelse er en handling, utført av Gud som i sin nåde forbarmer seg over den som omvender seg, og tilgir de overtredelser av Guds vilje som er begått.  En står da innfor Gud som om en aldri har syndet.
 • Gjenfødelse er å bli født inn i Åndens rike og bli en del av Guds familie, noe som innebærer en gjennomgripende endring av hjertet og et nytt liv i Åndens verden. Opplevelsen omtales også som ”å bli frelst” og ”født på ny”.: ”Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.” Rom 8:16 
 • Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Joh 3:3-6.

  Etter å ha blitt frelst, ønsker vi ikke å synde, og vi får kraft fra Gud til å avstå fra synd.

  Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 1Joh 3:9.

  Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Johannes 1:12 & 13.

  Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Johannes  3:3.

  Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 2Kor 5:17.

 • Se også: Apostlenes gjerninger 10:43, Apostlenes gjerninger 13:38 & 39, Romerbrevet 3:25 & 26, Romerbrevet 5: 1 & 2, og Galaterbrevet 3:11 & 24
Helliggjørelse
 • Helliggjørelse er en opplevelse hvor Guds ved sin nåde og basert på innvielser, renser hjertet fra medfødt synd. Helliggjørelse kan oppleves av den som allerede er blitt et Guds barn gjennom rettferdiggjørelse, og er en spesifikk erfaring hvor en blir forenet med Kristus og blir helliget. Begrepet må ikke forveksles med modningsprosessen som også skal skje i en gjenfødt kristen under vandringen med Gud.
 • Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 1Pet 1:1

  Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.
  De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Johannes 17:15-17
  Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt! 2. Korintierbrev 7:1

 • Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! 1. Tessalonikerbrev 5:23
  Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Hebreerbrevet 12:14
 • Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Hebreerbrevet 13:1
 • Se også: Efeserbrevet 5:5:25-27, Hebreerbrevet 2:11, 1. Peters brev 1:16 og 1. Johannes brev 1:7.
Den Hellige Ånds dåp
 • Ved dåp i Den Hellige Ånd og ild, blir en fylde av Guds Ånd og kraft til å tjene gitt til den som er blitt helliget og som søker inntrengende om å motta det.
 • Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. Matteus 3:11.For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Apostlenes gjerninger 1:5-8.
 • Se også: Lukas 24:49 og Johannes 7:38
 • De samme tegn som ble gitt da disiplene opplevde erfaringen på pinsefestens dag, blir gitt i dag til de som opplever Åndens dåp: å tale i et tungemål som man ikke har lært eller kan forstå, alt etter som Ånden gir å tale.
 • Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Apostlenes gjerninger 2:4
 • Se også: Markus 16:17, Apostlenes gjerninger 10:45-46 og 19:
Guddommelig helbredelse
 •  Guddommelig helbredelse er en del av forsoningen, da mennesker fikk en mulighet til å bli forlikt med Gud gjennom Jesu død på korset.
 • Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53:5
 • Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Jakobs brev 5:14-16
Jesu gjenkomst
 • Jesus vil komme tilbake for annen gang, slik han har sagt.
  Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Johannes 14:3

  Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! Apostlenes gjerninger 1:9-11

 • Det vil være virkelige hendelser, og vil skje i to omganger. Først blir den ventende bruden rykket bort da de hellige vil bli hentet.
 • Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
 • To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
 • Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Matteus 24:40-44
 • For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. 1Tessalonikerne 4:15-17
 • Dernest vil Kristus åpenbare seg når kan kommer tilbake med de hellige for å dømme verden.
 • For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Sakarja 14:3f
 • Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudelige synderne. Judas brev 14 & 15.
Trengselstiden
 • I tidsrommet mellom brudens bortrykkelse og Kristi gjenkomst for å dømme verden, vil det være en tid med stor trengsel, som også omfatter det som kalles Jakobs trengselstid.
 • Se: Jesaja 26:20 & 21, Jeremia 30:7, Daniel 12:1, Malakias 4:1, Matteus 24:21,22 & 29 Johannes Åpenbaring 9. & 16 kapittel.
Tusenårsriket
 • Jesus vil regjere på jorden i tusen år etter at han er kommet tilbake sammen med de tusenvis av hellige ved slutten av trengselstiden. Han vil da dømme alle folkeslag på jorden, og Satan vil være bundet. Det vil være en tid med fred og velsignelser.
Den Hvite Trones domstol
 • Gud vil dømme alle som har levd i henhold til deres gjerninger.
 • For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. 2Kor 5:10
 • Se også: Daniels bok 12:2, Apostlenes gjerninger 10:42, Johannes Åpenbaring 20:11-14.
En ny himmel og en ny jord
 •  Guds Ord beskriver en ny jord og himmel som vil bli skapt for de rettferdige, og at dagens jord, som er preget av synd vil forsvinne etter at dommen har funnet sted.
 • For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal lenger komme dem i hu. Jesaja 65:17Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2. Peters brev 3:13
 • Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Johannes Åpenbaring 21:1-3.
 • Se også: Matteus 24:35.
Evig salighet og fortapelse
 • Mennesket er skapt til evig liv. Både livet i herlighet sammen med Gud og fortapelsen borte fra Gud er ifølge Bibelen et evig tilholdssted. De som er onde vil bli forvist til et sted som beskrives som smertelig, og er et sted man for enhver pris må unngå.
 • Se: Matteus 25:41 – 46, Markus 9:43 & 44, Lukas 16:24, Johannes Åpenbaring 14:10 & 11.
Ekteskapet
 • Bibelens lære er at ekteskap er et forhold mellom én mann og én kvinne som er bindende for resten av livet.
 • Jesus omtalte bare utroskap som en begrunnelse for skilsmisse, slik vi leser i Matteus 5:31 & 32:Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.
 • Dette unntaket har sammenheng med den jødiske skikk med forlovelse, hvor avtalen om ekteskap ble inngått uten at man levde sammen før bryllupet. Seksuell omgang var ikke akseptert i dette tidsrommet, og svik kunne medføre at avtalen ble brutt. Dette var også gyldig etter at ekteskap var inngått. Det er ikke gitt non rett i Bibelen til å gifte seg igjen så lenge den første ektefellen lever.
 • Se også: 1. Mosebok 2:21 – 24, Matteus 19:9, Markus 10:11 & 12, Lukas 16:18 og Romerbrevet 7: 2,3.
Erstatning
 • Bibelen formidler et klart budskap om at urett som er gjort må gjenopprettes så langt det er mulig. Det er nødvendig å ha en samvittighet som ikke skjuler noe uoppgjort, både overfor Gud og mennesker. Et slikt oppgjør omfatter å rette opp bedrageri, tyveri og ærekrenkelse, få orden på uoppgjort gjeld og bekjenne urett.
 • Og når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og han vender om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet, så han, den ugudelige, gir pant tilbake, godtgjør det han har røvet, følger livets bud, så han ikke gjør urett, da skal han visselig leve, han skal ikke dø. Esekiel 33:14 & 15

  Se også: Lukas 19:8 & 9.

Dåp
 • Dåp skjer ved at den som har omvendt seg fra synd og er blitt et Guds barn, blir døpt ved full neddykking i vann i ”Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn”.
 • Dåpen er et bilde på det gamle mennesket som blir begravd og blir oppreist som et nytt menneske. Dåpen er også et synlig bevis på at man har gitt sitt liv til Gud og vil leve fullt ut som et barn av Hans rike. Dåp er en del av Guds frelsesplan, men det er ikke frelse i selve dåpshandlingen. Røveren på korset ble tatt imot i Paradis, selv om han ikke kunne bli døpt.
 • Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Rom 6:1-5
 • I ham er dere også blitt …..begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft – han som reiste Kristus opp fra de døde. Kol 2:12
 • Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mark 16:16
 • Se også: Matteus 3:16, Lukas 3:7-14, Apostlenes gjerninger 8:36 – 39.
Nattverd
 • Nattverden ble innstiftet av Jesus for at hans etterfølgere skulle ”…forkynne Herrens død, inntil han kommer”. Dette skjer når man deltar i fellesskapet ved å bryte usyret brød og drikke vin, som er et symbol på Jesus legeme som ble ofret, og blodet som ble gitt.
 • For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. 1Kor 11:23-26.Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med dere i min Fars rike. Matt 26:26-29.
Vask av disiplenes føtter
 • Jesus har sagt: ” Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.” Johannes 13:14 & 15.
 • Vi ønsker å vise lydighet mot Jesu formaning og følge hans eksempel ved å handle ut fra det Jesus har bedt oss gjøre.